Obchodní podmínky

obchodní společnosti 77 Company, s.r.o. identifikační číslo: 02944294, sídlem Starý Petřín 24, 671 06, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl  C, vložka 114118 (dále jen "prodávající"),

pro prodej produktů prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.rozvod-poradna.cz:

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“), uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.rozvod-poradna.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu využít služeb webového rozhraní obchodu, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání produkt v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Takvýmto osobám prodávající služby neposkytuje.
  3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy.
  5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. Uzavření smlouvy
  1. Pro objednání produktu odešle kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu a je přesměrován na on-line platební bránu, kde provede platbu. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká okamžikem provedení platby kupujícím. Po úspěšném provedení platby je kupujícímu automaticky systémem prodávajícího umožněno stáhnout si zakoupený produkt.
  2. Prodávající neprodleně po uzavření kupní smlouvy toto kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednacím formuláři (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Součástí tohoto potvrzení je i odkaz, na kterém si kupující bude moci následně stáhnout zakoupený produkt.
  3. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy.
 3. Cena produktu a platební podmínky

  1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o produktech, a to včetně uvedení cen jednotlivých produktů. Ceny produktů jsou uvedeny včetně všech souvisejících daní a poplatků. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu a prodávající je oprávněn je kdykoliv měnit. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  2. Cenu produktu dle Smlouvy může kupující uhradit výhradně prostřednictvím platebních metod poskytovaných platební bránou třetí strany, integrovanou do webového rozhraní obchodu.
 4. Odstoupení od Smlouvy

  1. Na základě ustanovení § 1837 odst. 1b) občanského zákoníku zákazník nemá právo od Smlouvy odstoupit, s výjimkou případů, kdy nedojde ze strany prodávajícího k plnění dle uzavřené smlouvy (např. kvůli technické chybě, znemožňující stažení zakoupeného produktu), dojde jen k plnění částečnému (např. stažený produkt je poškozený či nečitelný), nebo k plnění za jiných než dohodnutých podmínek.
 5. Dodání (stažení) produktu

  1. Dodání zakoupeného produktu probíhá s ohledem na jeho elektronickou povahu elektronickým způsobem, a to stažením z webového rozhraní obchodu kdykoli po zaplacení kupní ceny.
  2. Prodávající se zavazuje umožnit kupujícímu stažení zakoupeného produktu kdykoli po dobu 0,5 roku od zaplacení kupní ceny. Po uplynutí této lhůty je prodávající oprávněn produkt zlikvidovat (smazat). Uplynutím této lhůty je zároveň Smlouva považována za naplněnou ze strany prodávajícího bez ohledu na to, zda si kupující produkt skutečně stáhnul či nikoli (nebránily-li mu v tom důvody na straně prodávajícího).
  3. Zakoupený produkt si může kupující stáhnout i opakovaně, počet stažení není nijak omezen.
 6. Další práva a povinnosti smluvních stran

  1. Kupující nabývá vlastnictví k produktu okamžikem zaplacení kupní ceny dle odst. 2.1.
  2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@rozvod-poradna.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
  3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z Smlouvy.
  4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  5. Prodávající je oprávněn k prodeji produktu na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 7. Zásady ochrany osobních údajů

  1. Společnost 77 Company, s.r.o., zpracovává osobní údaje kupujícího v souladu s ust. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle nařízení č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Za tímto účelem společnost 77 Company, s.r.o., přijala Zásady ochrany osobních údajů.
 8. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

  1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících s produktem, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Při doručení obchodního sdělení má kupující možnost vyjádřit svou vůli nedostávat další obchodní sdělení a prodávající je povinen tento názor respektovat a další obchodní sdělení kupujícímu nezasílat.
  2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího ze Smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 9. Doručování

  1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající se odstoupení od Smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.
  2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.
  3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.
 10. Závěrečná ustanovení

  1. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
  3. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Starý Petřín 24, 671 06, adresa elektronické pošty info@rozvod-poradna.cz.

Vyhlášeno 11.3.2020

Rozvodová poradna zdarma

Poradna

Máte dotaz?