Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

 1. Společnost 77 Company, s.r.o., při ochraně osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, postupuje způsobem dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle nařízení č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).
 2. Společnost 77 Company, s.r.o., zpracovává osobní údaje kupujícího jen pro účely smluvního vztahu (vytvoření on-line dokumentu pro kupujícího, prostřednictvím webového rozhraní obchodu https://www.rozvod-poradna.cz) a souvisejících či navazujících služeb. Mezi takto zpracovávaná data patří osobní údaje zákazníka (jméno, adresa, číslo občanského průkazu, osobní údaje rodinných příslušníků a další), které dále zpracovává v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, není-li dále stanoveno jinak. Společnost 77 Company, s.r.o., uchovává předané osobní údaje kupujících po dobu minimálně 1 rok od realizace příslušné objednávky.
 3. Společnost 77 Company, s.r.o., postupuje pro účely dalšího oslovení kupujícího s informací o produktech a službách společnosti 77 Company, s.r.o., způsobem a v rozsahu dle ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
 4. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem. V případě komunikace s kupujícím bude pro účely komunikace využit předaný emailový kontakt.
 5. Osobní údaje zpracovávají zaměstnanci či zpracovatelé určení společností 77 Company, s.r.o., s tím, že společnost 77 Company, s.r.o., zajistila, že tito zpracovatelé poskytují dostatečné záruky, že ke zpracování dochází pouze v rozmezí stanoveném právními předpisy.
 6. Společnost 77 Company, s.r.o., při provozu webové stránky https://www.rozvod-poradna.cz, využívá cookies. A to zejména z důvodů zajištění technického provozu webové stránky, jakož i pro využití cílené reklamy – retargeting – prostřednictvím služeb společnosti Google Inc. a Seznam.cz, a.s. Dle doporučení Úřadu pro ochranu osobních údajů společnost 77 Company, s.r.o., informuje, že v případě, že kupující nemá zájem o takovéto využití svých cookies, může tak učinit přes nastavení svého prohlížeče, aby pro uvedené účely nemohly být cookies kupujícího webovou stránkou https://www.rozvod-poradna.cz, využity.
 7. Společnost 77 Company, s.r.o., garantuje při zpracování osobních údajů práva přiznaná subjektům údajů dle platné legislativy, zejména pak:
  • právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo jejich výmaz, popřípadě s omezením zpracování;
  • právo vznést námitku proti zpracování;
  • právo na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu;
  • právo na výmaz osobních údajů;
  • právo kdykoliv udělený souhlas se zpracováním odvolat;
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů;
  tím však nejsou dotčeny povinnosti společnosti 77 Company, s.r.o., stanovené jí zákonem č. 253/2008 Sb.
 8. Společnost 77 Company, s.r.o., zpracovává osobní údaje tak, že jsou zejména:
  • zpracovávány v rozsahu a pro účely, pro které byly poskytnuty;
  • ukládá je do svých dokumentů a databází, upravuje je v případě, že si subjekt údajů dožádá úpravy, vyhledává je v rámci svých dokumentů a databází, třídí je dle jednotlivých kritérií, a likviduje je po uplynutí sjednané lhůty pro zpracování, po odvolání souhlasu ze strany subjektu údajů či po uplynutí doby stanovené právními předpisy.

Kontaktní údaje v případě dotazů ohledně zpracování osobních údajů:

Ing. Adam Chvaja, jednatel, info@rozvod-poradna.cz

Rozvodová poradna zdarma

Poradna

Máte dotaz?